REGULAMIN

1. Osoby przebywające na terenie Centrum Promocji 
Kultury w obrębie i czasie trwania 14.Warszawskich 
Spotkań Ceramicznych obowiązane są zachowywać 
się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 
innych uczestników pod rygorem usunięcia.
2. Nad bezpieczeństwem uczestników 14. WSC czuwać 
będzie Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Służby 
Medyczne.
3. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie 
14. WSC napojów alkoholowych wysokoprocentowych 
i środków odurzających.
4. Zabrania się wnoszenia na teren 14. WSC 
niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz 
materiałów wybuchowych.
5. Uczestnicy 14. WSC zobowiązani są do:
- zabezpieczenia swoich namiotów przed ewentualnym 
poderwaniem (szpilki, ciężarki)
- przestrzegania ogólnie przyjętych norm prawa
- przestrzegania porządku wokół miejsca swojej ekspozycji
- pozostawienia terenu w obrębie swojego stoiska w stanie nie 
gorszym niż przed rozpoczęciem imprezy.
- zabrania swojego worka ze śmieciami do domu 
(nie zostawiamy w koszach).
6. Każdy uczestnik 14. WSC zobowiązuje się do pokrycia 
strat finansowych wynikających z nieprzestrzegania pkt. 5
niniejszego regulaminu.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie 
i mienie uczestników.

Wystawca, po zapoznaniu się z regulaminem, będzie zobowiązany
go podpisać i przestrzegać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz